POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW

STYPENDIUM SZKOLNE

Od 1 września br. będzie prowadzony nabór wniosków o udzielanie pomocy materialnej

o charakterze socjalnym dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych

i ponadgimnazjalnych oraz wychowanków ośrodków zamieszkałych na terenie miasta Wodzisławia Śląskiego -

"stypendia szkolne".

O pomoc materialną mogą również ubiegać się słuchacze kolegiów, którzy wnioski mogą składać od 15 września br.

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2010/2011 jest do pobrania na stronie internetowej Miasta - www.wodzislaw-slaski.pl/ (zakładka Wirtualne Biuro Obsługi Klienta /Wydział Edukacji) lub bezpośrednio w Wydziale Edukacji oraz Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego. Wypełnione wnioski wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego w terminie:

1) do 15 września w przypadku uczniów szkół i wychowanków ośrodków,

2) do 15 października w przypadku słuchaczy kolegiów.

O stypendium mogą się ubiegać osoby, których dochód netto przypadający na jednego członka w gospodarstwie domowym nie przekracza kwoty 351 zł zgodnie z ustawą o pomocy społecznej.

Wysokość stypendium szkolnego uzależniona jest od wysokości dochodu na osobę i może wynosić miesięcznie od 80 % do 150 % kwoty zasiłku rodzinnego (tj. od 72,80 zł do 136,50 zł miesięcznie).

W ramach stypendium może być zrefundowany m. in.:

1) zakup podręczników szkolnych, lektur, pomocy naukowych, słowników, encyklopedii,

atlasów, tablic matematycznych i innych pomocy dydaktycznych w zaleŜności od kierunku

kształcenia;

2) zakup zeszytów, przyborów szkolnych, plecaka lub tornistra;

3) zakup stroju sportowego na zajęcia wychowania fizycznego lub zajęcia rekreacyjno-sportowe;

4) zakup pomocy naukowych związanych z nauczanym przedmiotem oraz kierunkiem

kształcenia;

5) wyjazd na wycieczkę dydaktyczną, zieloną szkołę oraz obóz naukowy;

6) bilet miesięczny na dojazd do szkoły.

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy w Wydziale Edukacji Urzędu Miasta

Wodzisławia Śląskiego - Pani Anna Bierska i Barbara Łangowska - tel. 032 453 93 11