W roku szkolnym 2010/2011 ruszyła III edycja Projektu „ Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy”, skierowanego do uczniów klasy I. Jest on współfinansowany przez Unię Europejską i Europejski Fundusz Społeczny. Koncepcja Projektu oparta jest na założeniu, że każde dziecko jest zdolne, a rolą dorosłych jest te zdolności dostrzec, rozwijać i wspierać. Głównym celem projektu jest wdrożenie elastycznego modelu edukacji, dostosowanego do indywidualnych potrzeb i możliwości dziecka, z wykorzystaniem nowatorskich metod i treści kształcenia. Wieloaspektowe wspieranie rozwoju umysłowego, emocjonalnego, społecznego, fizycznego i motorycznego dzieci odbywać się będzie poprzez kształtowanie kompetencji kluczowych w oparciu o teorię inteligencji wielorakich Howarda Gardnera. Wykorzystanie w praktyce tej teorii zapewni uczniom doświadczenia edukacyjne i społeczne na miarę ich zainteresowań, uzdolnień, możliwości i potrzeb. Umożliwi działania we wszystkich dziedzinach aktywności prowadzących do rozwijania kompetencji kluczowych, a szczególnie: językowej, matematyczno-przyrodniczej, artystycznej i ruchowej, komunikacyjno-informacyjnej oraz społecznej. Praca z dziećmi w ramach Projektu jest prowadzona w czasie zajęć obowiązkowych podczas realizacji podstawy programowej oraz na dodatkowych zajęciach pozalekcyjnych. Efektem uczestnictwa uczniów w zajęciach dodatkowych będzie pokaz efektów i osiągnięć dzieci zaprezentowany na forum publicznym.

Wychowawca kl. I Ewa Rybińska