Example of Section Blog layout (FAQ section)

Wymagania edukacyjne

Edukacja wczesnoszkolna klasa 1

Edukacja wczesnoszkolna klasa 2

Religia

Język polski

Język angielski

Język niemiecki

Matematyka

Historia

Biologia

Geografia

Przyroda

Chemia

Fizyka

Informatyka

Muzyka

Przyroda

Plastyka

Technika

Wiedza o społeczeństwie

Edukacja dla bezpieczeństwa

Wychowanie fizyczne

Uczeń, który nie opanował wiadomości i umiejętności na poziomie koniecznym określonych w Przedmiotowym Systemie Oceniania oraz nie uzyskał średniej oceny śródrocznej/ rocznej co najmniej 1,65 otrzymuje ocenę niedostateczną śródroczną/roczną z danego przedmiotu.