W poniedziałek, 7 marca o godz. 8:00 startuje nabór do wodzisławskich szkół podstawowych. Potrwa on do 21 marca, do godz. 15:00. Nabór będzie realizowany przy pomocy systemu elektronicznego oraz dotyczyć będzie przyjęć do szkół podstawowych, klas sportowych oraz oddziałów dwujęzycznych.

www.wodzislawslaski.podstawowe.vnabor.pl [otwiera się w nowym oknie]

Jeżeli rodzic chce zapisać dziecko do szkoły w obwodzie, w którym mieszka, wystarczy, że wypełniony formularz zgłoszenia wraz z oświadczeniem o miejscu zamieszkania złoży w sekretariacie szkoły obwodowej w ogłoszonym terminie. W tym przypadku dziecko nie musi spełniać żadnych kryteriów, ponieważ do szkoły obwodowej będzie przyjęte z urzędu.

Do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej na rok szkolny 2022/2023 przyjmowane będą dzieci: 7-letnie (urodzone w roku 2015) - objęte obowiązkiem szkolnym, 6-letnie (urodzone w roku 2016) - zgodnie z wolą rodziców, jeżeli dziecko korzystało z wychowania przedszkolnego w poprzednim roku szkolnym albo posiada opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej.

Kandydaci zamieszkali poza obwodem szkoły, na wniosek rodziców, mogą być przyjęci do pierwszej klasy po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli dana publiczna szkoła podstawowa dysponuje wolnymi miejscami. W postępowaniu rekrutacyjnym są brane pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący.

Kandydaci mogą ubiegać się o przyjęcie maksymalnie do trzech wybranych szkół, w kolejności od najbardziej do najmniej preferowanych.

Wiadomość o tym, czy dziecko znalazło się na liście kandydatów zakwalifikowanych przez komisję rekrutacyjną, ma być znana 11 kwietnia (godz. 8:00). W przypadku oddziałów dwujęzycznych będzie to 27 czerwca (godz. 13:00).

Informacje dotyczące naboru udostępnione zostały w zarządzeniu prezydenta miasta z 27 stycznia br. (dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej). Zapraszamy także do śledzenia komunikatów na stronie internetowej miasta [otwiera się w nowym oknie]. Na pytania odpowiedzą pracownicy Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego (tel. 32 45 90 538).

 

Do pobrania

źródło: Rekrutacja do szkół - Wodzisław Śląski (wodzislaw-slaski.pl)